Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1   Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Nobilis Cosmetics, hierna te noemen: “NOBCOS”, en een wederpartij, hierna te noemen: “Wederpartij”. Deze voorwaarden zijn geldig, voor zover van deze voorwaarden door NOBCOS en Wederpartij niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2   De Wederpartij die eenmaal op de onderhavige voorwaarden heeft gekocht, verklaart zich hiermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zijn op vervolgbestellingen.

1.3   De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden, of voorwaarden anderszins, van Wederpartij wordt nadrukkelijk  van de hand gewezen.

1.4   Als één van de bepalingen in deze voorwaarden op enig moment nietig is, of vernietigd wordt, dan blijven de overige  bepalingen onverkort van toepassing. NOBCOS  en Wederpartij zullen bij nietigheid of vernietiging van één van de bepalingen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging hiervan te formuleren, zoveel mogelijk conform doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

1.5   Indien NOBCOS op enig moment geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, verliest NOBCOS daarmee niet het recht op enig ander moment strikte naleving van de bepalingen in deze voorwaarden te verlangen.

1.6 Wederpartij neemt in acht dat aangeschafte producten allen voor eigen gebruik zijn, en derhalve onder geen enkele beding mogen worden doorverkocht of gegeven. Tevens is het wederpartij verboden producten te gebruiken voor opleidingen die door wederpartij worden aangeboden. Opleidingen worden verzorgt en aangeboden door erkende en door NOBCOS gecertificeerde opleider. Deze hebben dan ook schriftelijke toestemming hiervoor,bij twijfel over een opleider kan u NOBCOS benaderen hieromtrent.

1.7 Onze producten hebben hun eigen werkwijze, derhalve kan het zijn dat producten niet of moeilijk samengaan met producten van andere merken. Wij adviseren wederpartij dan ook om een workshop en/of een productenkennis bijeenkomst bij te wonen, die tegen vergoeding zal worden aangeboden. Wederpartij is niet verplicht hiervan gebruik te maken, echter NOBCOS behoud zich het recht leveringen te stoppen als producten onjuist gebruikt worden.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1   Alle offertes en aanbiedingen van NOBCOS zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2   Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding, voor zover deze plaats vindt op verzoek van Wederpartij, of het gevolg is van een niet aan NOBCOS toe te rekenen wijziging of  tekortkoming.

2.3   NOBCOS kan niet gehouden worden aan een aanbieding of offerte waarin sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving, indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat er van een vergissing of verschrijving sprake is.

2.4   NOBCOS kan bij een wijziging of aanvulling van een koopopdracht de eventuele (meer)kosten aan Wederpartij in rekening brengen tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan NOBCOS moet worden toegerekend.

2.5   Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht een aanduiding van de hoedanigheid van de te leveren goederen te zijn. De geleverde goederen kunnen echter van bovenbedoelde monsters etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de Wederpartij niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren, tenzij de afwijking dusdanig groot is dat van de Wederpartij in redelijkheid niet kan worden verwacht deze te accepteren.

2.6   Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding of offerte gestelde, komt de overeenkomst niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij  NOBCOS dat uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigt.

2.7   Een samengestelde prijsopgave verplicht NOBCOS niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.8   Aanbiedingen of offertes op enig moment, verplichten de NOBCOS niet tot het aanbieden of leveren van goederen voor deze prijs in een toekomstige situatie.

2.9  Indien een product niet meer voorradig is en/of leverbaar is NOBCOS gerechtigd deze te vervangen voor een gelijkwaardig en/of beter product tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3.  Levering en bestellingen

3.1  Producten aangeboden door NOBCOS worden uitsluitend verkocht aan geregistreerde bedrijven in het bezit van een geldig KVK en/of Btw nummer.

3.2 Uitzondering kan worden gemaakt door NOBCOS in dien Wederpartij een vervolg opleiding/cursus afneemt, of extra producten nodig heeft.

3.3 Mocht wederpartij aangeven om zich te vestigen als geregistreerd bedrijf, kan NOBCOS besluiten om producten aan te bieden, echter het tarief zal 15% hoger zijn dan het tarief welke geldend is voor geregistreerde bedrijven.

3.4 NOBCOS is niet verplicht te leveren aan niet geregistreerde bedrijven, en kan derhalve per direct beslissen te stoppen met leveren.

3.5 Indien Wederpartij zich heeft ingeschreven als geregistreerd bedrijf, dient men hiervan NOBCOS op de hoogte te stellen,om aanspraak te kunnen maken voor de normale tarieven geldend voor  geregistreerde bedrijven.

3.6 Er wordt geen restitutie verleend op bestellingen /leveringen gemaakt welke zijn gemaakt door wederpartij.

3.7 NOBCOS behoud het recht om een artikel wat niet op voorraad is te vervangen voor een gelijkwaardig product.

3.8 Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing voor Nailover en TipzCreations salons.

Artikel 4. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

4.1 Levering geschiedt af magazijn  van NOBCOS. Op verzoek van wederpartij worden de producten haar toegezonden. Bij levering onder rembours van producten worden altijd de rembourskosten doorberekend;  verzendkosten per colli worden altijd in rekening gebracht. Distributeurs betalen te allen tijde verzendkosten per colli.  Verzending geschiedt altijd voor eigen risico van de wederpartij

4.2   Alle door NOBCOS genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij NOBCOS daarom schriftelijk in gebreke te stellen. NOBCOS moet hierin een redelijke termijn worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

NOBCOS is in geen geval gebonden aan leveringstermijnen, die niet gehaald worden door niet-toerekenbare tekortkomingen als bedoeld in artikel 7.1 van deze voorwaarden.

4.3   Indien NOBCOS gegevens behoeft van Wederpartij voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Wederpartij deze gegevens in volledigheid ter beschikking heeft gesteld.

4.4  NOBCOS is gerechtigd te leveren in gedeeltes, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, tenzij expliciet anders overeen is gekomen. Eenmaal afgeleverde goederen zijn vanaf moment van aflevering volledig voor risico van Wederpartij, daaronder begrepen het risico van schade, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling e.d.

4.5   Verzending en transport geschieden steeds voor rekening en risico van Wederpartij (EXW), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wederpartij dient er voor zorg te dragen dat de levering op het overeengekomen tijdstip in ontvangst kan worden genomen. Bijkomende kosten, zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten en opslagkosten als gevolg van het niet voldoen aan deze bepaling door Wederpartij, kunnen door NOBCOS aan Wederpartij worden doorbelast.

4.6 Het is niet mogelijk aanvullingen aan een order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.

4.7  Producten welke niet op voorraad zijn, worden niet automatisch nagezonden, maar dienen opnieuw besteld te worden. Indien een product niet meer leverbaar is zie 2.9

4.8   NOBCOS heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden uit te laten voeren, zonder voorafgaande aankondiging.

4.9  Wederpartij is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele zichtbare tekorten en/of beschadigingen. Deze tekorten en/of beschadigingen dient Wederpartij op de afleveringsbon en de vervoersdocumenten te (laten) vermelden. Daarnaast dient Wederpartij onverwijld, maar uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van het geleverde, deze tekorten en/of beschadigingen hetzij schriftelijk hetzij per e-mail aan NOBCOS kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Wederpartij geacht wordt de overeengekomen levering in goede staat en volledigheid te hebben ontvangen.

5.0  Wederpartij is verantwoordelijk voor verzendingen. NOBCOS zal zorgvuldig met bestellingen omgaan en wederpartij zorgvuldig informeren. Bestellingen met waardevolle inhoud en/of grotere bestellingen/orders die een boven een nader te bepalen bedrag uitkomen zullen door NOBCOS bij voorkeur verzekerd verzonden worden. Wederpartij behoud zich het recht hiervan af te zien en te kiezen voor een alternatieve methode, welke altijd voor risico van wederpartij zal zijn.

Artikel 4 b.  Retourzendingen
1. Geleverde en geaccepteerde producten worden door NOBCOS niet teruggenomen tenzij deze onder exceptionele uitzondering schriftelijk is overeengekomen, in welk geval te allen tijde een restocking-fee van 25% berekend wordt.
2. Retourzendingen zijn voor kosten koper en op eigen risico. Indien zaken geheel of gedeeltelijk gebruikt zijn kunnen nimmer retour worden gezonden.

 

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1   NOBCOS kan de overeenkomst ontbinden, dan wel de nakoming opschorten, indien:

–  Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, onvolledig of niet tijdig nakomt. NOBCOS na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van omstandigheden, die grond geven aan te nemen dat Wederpartij de verplichtingen in de  overeenkomst niet na kan komen.

–  Wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichting, en deze zekerheid niet of niet in voldoende mate gesteld is.

–  De naleving van de overeenkomst door aan Wederpartij toe te rekenen omstandigheden dusdanig vertraagd is, dat NOBCOS deze redelijkerwijs niet meer conform de overeengekomen condities uit kan voeren.

5.2   NOBCOS is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er omstandigheden optreden die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken, of waardoor ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst redelijkerwijs niet van NOBCOS kan worden verlangd.

5.3   Indien de overeenkomst op verzoek van de Wederpartij of als gevolg van een aan de Wederpartij toe te rekenen  oorzaak wordt ontbonden, is NOBCOS gerechtigd van Wederpartij een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 20% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie exclusief BTW beloopt. Wanneer de werkelijke schade  aantoonbaar hoger ligt, heeft NOBCOS het recht de werkelijke schade van Wederpartij te vorderen.

5.4   Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de Wederpartij of als gevolg van een aan Wederpartij toe te rekenen  oorzaak is NOBCOS gerechtigd van Wederpartij een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie en een rentevergoeding van het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden. De rente wordt berekend op basis van de door De Nederlandse Bank vastgestelde wettelijke rente op handelstransacties, berekend naar evenredigheid vanaf de in de overeenkomst vastgestelde leverdatum.

5.5   Indien de overeenkomst ontbonden wordt, zijn de vorderingen van NOBCOS op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5.6   NOBCOS is niet aansprakelijk voor de kosten die voor Wederpartij voortvloeien uit opschorting of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze ontbinding plaatsvindt op verzoek van Wederpartij, of het gevolg is van een niet aan NOBCOS toe te rekenen tekortkoming.

5.7   Ontbinding van de overeenkomst door Wederpartij, heeft tot gevolgd dat NOBCOS gerechtigd is tot schadevergoeding door Wederpartij, waaronder de kosten die direct en indirect het gevolg zijn van ontbinding.

5.8   In geval van liquidatie, van (de aanvraag van) surséance  van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor  zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het NOBCOS vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van NOBCOS op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5.9   NOBCOS behoudt zich het recht voor bij annulering van een overeenkomst door Wederpartij, de hiermee gemoeide  kosten, zoals arbeidstijd, opslag- en verwerkingskosten, aan Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 6. Prijzen, betaling en Incassokosten

6.1   Alle door NOBCOS opgegeven prijzen worden gefactureerd op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle genoemde prijzen altijd exclusief omzetbelasting (BTW), verzendkosten en EXW.

6.2   Indien zich verhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van prijzen van leveranciers, verandering van prijzen van grondstoffen, wisselkoersen, materiaalkosten, arbeidskosten, overheidslasten, vrachtkosten en/of assurantiekosten, dan behoudt NOBCOS zich het recht voor om deze prijsverhoging aan Wederpartij door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de Wederpartij bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10 % van het oorspronkelijke orderbedrag belopen.

6.3   Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, in de op de factuur aangegeven valuta, zonder enige korting of verrekening uit welken hoofde dan ook. NOBCOS behoudt zich het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor levering dan wel oplevering gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen.

6.4   Alle door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventuele verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen en lopende rente, te beginnen met de oudste factuur, ook al vermeld de Wederpartij dat de betaling betrekking heeft op andere nog openstaande facturen.

6.5   Bij uitblijven van tijdige betaling is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Vanaf vervaldatum is Wederpartij aan NOBCOS een rentevergoeding verschuldigd, berekend op basis van de, door De Nederlandse Bank vastgestelde, wettelijke rente op jaarbasis voor handelstransacties, naar rato berekend vanaf de vervaldatum van de factuur.

6.6   In geen geval is Wederpartij gerechtigd tot verrekening van het door hem aan NOBCOS verschuldigde, tenzij NOBCOS daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

6.7   Een bezwaar tegen de hoogte van de factuur schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.

6.8   Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is NOBCOS gerechtigd zijn vordering zonder verdere ingebrekestelling ter incasso uit handen te geven. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van de reguliere Nederlandse  incassopraktijk, zoals deze momenteel is vastgelegd in Rapport Voorwerk II. Wanneer de werkelijk gemaakte kosten voor incasso door NOBCOS echter hoger waren, worden de werkelijk gemaakte kosten op Wederpartij verhaald. Hierbij komen ook gerechtelijke kosten, executiekosten en rente over de gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 7. Overmacht

7.1   Onvoorziene omstandigheden van welke aard ook, evenals contingentering- of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, staking van vervoer, brand, het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoen door derden, van wie NOBCOS voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichtingen ten opzichte van NOBCOS, waardoor  NOBCOS de overeenkomst niet tijdig of niet zonder bovenmatig bezwarende inspanning of kosten kan uitvoeren zullen voor NOBCOS als een niet toerekenbare tekortkoming gelden.

7.2   Indien overschrijding van enige termijn dreigt dan wel zich een niet- toerekenbare tekortkoming voordoet, is NOBCOS gehouden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is in overleg te treden met de Wederpartij. De Wederpartij zal NOBCOS dan in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie (of aankoop van goederen) alsnog te laten verrichten.

7.3   Van het recht om in geval van een niet-toerekenbare tekortkoming de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik mogen maken dan na verloop van een termijn van drie maanden nadat de tekortkoming is ontstaan. In het geval van niet-toerekenbare tekortkoming, is geen van de partijen verplicht tot schadevergoeding.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1   Alle aan Wederpartij geleverde en onbetaalde goederen blijven eigendom van NOBCOS totdat al hetgeen NOBCOS van Wederpartij te vorderen heeft, is voldaan op grond van artikel 3:92 BW. Ook reeds betaalde goederen vallen hieronder totdat alle vorderingen zijn voldaan.

8.2   Voor het geval Wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet c.q. niet volledig nakomt, verleent hij NOBCOS een onherroepelijke volmacht om de geleverde en onbetaalde goederen voor rekening van Wederpartij terug te halen of te  doen terughalen van de plaats waar deze goederen zich bevinden, ook al zijn deze inmiddels aan een derde doorverkocht. De Wederpartij verplicht zich desgevraagd op eerste verzoek inlichtingen te verstrekken over de locatie van de goederen, en NOBCOS of diens vertegenwoordiger onbelemmerd toegang te verlenen tot deze locatie om de goederen terug te nemen. NOBCOS is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van NOBCOS te bewaren.

8.3   Wederpartij doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigendomsrechten van NOBCOS te beschermen.

8.4   Wederpartij is verplicht NOBCOS per omgaande te informeren, indien derden mogelijk beslag willen (laten) leggen of  reeds hebben gelegd op de door NOBCOS geleverde en nog onbetaalde goederen.

8.5   Wederpartij is niet gemachtigd zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verpanden, of anderszins te bezwaren.

8.6   Wederpartij verplicht zich tot het verzekeren van de levering onder eigendomsvoorbehoud, tegen diefstal en brand-,water-, en ontploffingsschade.

8.7   Na terugneming zal Wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van 50% van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de kosten die NOBCOS door terugneming heeft gemaakt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1   In geval van toerekenbare tekortkomingen van NOBCOS in de nakoming van een verkoopovereenkomst, zal Wederpartij  NOBCOS in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Wanneer NOBCOS binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, ontslaat dit NOBCOS van verdere schadevergoeding van welke aard dan ook.

9.2   Aansprakelijkheid van NOBCOS voor mogelijk door Wederpartij geleden schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor zover de schade bestaat uit indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, vertragingsschade en dergelijke daaronder begrepen. In algemeenheid is de aansprakelijkheid van  NOBCOS beperkt tot het factuurbedrag van de order in kwestie. Daarnaast is de aansprakelijkheid van NOBCOS beperkt  tot de aansprakelijkheid van de fabrikant, dan wel het bedrag van uitkering door de verzekeraar.

 

Artikel 10. Garantie, onderzoek en reclame, verjaringstermijn

10.1   De door NOBCOS geleverde zaken voldoen aan de geldende eisen en normen voor normaal gebruik in Nederland, zoals deze op het moment van levering gesteld zijn. Bij gebruik of verkoop buiten Nederland is Wederpartij verplicht vast  te stellen of de zaken voldoen aan de daar gestelde normen en eisen.

10.2   De door NOBCOS geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die NOBCOS zelf heeft verkregen van degenen die de goederen produceert.

10.3   Behoudens het bepaalde in artikel 3.6 dienen reclames betreffende de uitvoering van de verkoop door de Wederpartij binnen 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende facturen schriftelijk aan NOBCOS kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.

10.4   Het recht op garantie / reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzing(en) niet naar behoren zijn opgevolgd,  de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. zijn gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet  in overeenstemming is met wettelijke voorschriften.

10.5   Eventuele niet zichtbare tekortkomingen dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking daarvan, te worden gemeld aan NOBCOS.

10.6   Een door de Wederpartij ingestelde actie terzake garantie en / of reclame schort zijn betalingsverplichting niet op.

10.7   De verjaringstermijn van reclames en garanties is één kalenderjaar na levering. Na verstrijken van deze termijn kunnen alle kosten voor onderzoek, herstel en vervanging door NOBCOS aan Wederpartij in rekening worden gebracht.

10.8   Als blijkt dat Wederpartij ten aanzien van een gebrekkige levering terecht en tijdig gereclameerd heeft, draagt NOBCOS voor eigen kosten rekening voor herstel, vervanging of vergoeding. In geval van vervanging is Wederpartij verplicht op verzoek van NOBCOS de vervangen zaak aan NOBCOS ter beschikking te stellen.

Artikel 11. Risico-overgang

11.1 Op het moment dat zaken in de macht van Wederpartij worden gebracht, gaat elk risico van verlies, beschadiging of waardevermindering over op wederpartij.

11.2  Zie Artikel 1.6 (het verbod van doorverkoop, aanbieden of schenken van de bij ons aangeschafte producten.)

Artikel 4 (bestellen en verzenden van producten)

Artikel  12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle geschillen tussen NOBCOS en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Contract taal is Nederlands

12.2 De rechter in de vestigingsplaats van NOBCOS is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen van NOBCOS en overeenkomsten tussen NOBCOS en Wederpartij, hoe ook genaamd en in de ruimste zin. Het voorleggen van een geschil aan de rechtbank schort de betalingsverplichting(en) van Wederpartij niet op.

12.3 NOBCOS en Wederpartij zullen niet eerder een beroep op de rechter doen, dan nadat zij een uiterste inspanning hebben geleverd om het geschil in onderling overleg te beslechten.

12.4 Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, en advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke NOBCOS maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.
B. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 35,00. NOBCOS hoeft geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten indien zij niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt.
C. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van NOBCOS is gesteld, ongeacht de wederpartij daarvan op de hoogte is.

Artikel 13. Vrijwaring

13.1 Wederpartij vrijwaart NOBCOS voor alle aanspraken van derden, waaraan een oorzaak ten grondslag ligt die niet aan  NOBCOS toerekenbaar is.

13.2 Indien in een dergelijke situatie NOBCOS door een derde wordt benaderd, dan verplicht Wederpartij zich NOBCOS zowel in als buiten rechte bij te staan.  Als Wederpartij hierin in gebreke blijft, dan is NOBCOS gemachtigd voor rekening en risico van Wederpartij maatregelen te treffen.

Artikel 14. Vertrouwelijke Informatie , Discretie

14.1          NOBCOS  verwacht 100% discretie van Wederpartij.

14.2          Uitingen  over producten, opleiding etc. ,  zijn ten strengste verboden.

14.3          Indien u gebruik wil maken van multimedia ( vb. plaatsen van  een foto/film online), Is alleen toegestaan  uithoofde van eigen naam of bedrijf. Wilt U gebruikmaken van beeld materiaal of merken welke gehanteerd worden door NOBCOS  ,Nailover en TipzCreations  dient U schriftelijke  toestemming van NOBCOS aan te vragen. U dient dan ten allertijde een bronvermelding weer te geven.  (zie artikel15)

14.1  Beide partijen zijn gehouden alle informatie welke van de andere partij is verkregen als vertrouwelijk te bestempelen.
14.2  Wederpartij zal alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie wordt geopenbaard. Elke partij zal de informatie die onder de verplichting van vertrouwelijkheid valt binnen 10 dagen na beëindiging van de overeenkomst aan de rechthebbende partij ter hand stellen voor zover dat mogelijk is. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst bestaan.

14.3 NOBCOS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van NOBCOS. U dient zich ervan bewust te zijn dat NOBCOS niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, hostingproviders en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

14.4 In uw aangemaakte account bij NOBCOS, slaan we de door Wederpartij verstrekte gegevens op in verschillende gegevensbestanden,zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

14.5 Persoonlijke gegevens die u verstrekt worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij hiervoor door rechtwegende hiertoe verplicht worden.

14.6 Om ons  klantenbestand van de webshop accuraat /up to date te houden behouden wij het recht om uw uit te schrijven. Mocht u in later stadia toch weer gebruik wenst te maken van onze diensten/producten dient u zich weer helemaal opnieuw te registreren.

14.7 Wederpartij kan een verzoek indienen bij NOBCOS om alle  persoonlijke gegevens te verwijderen. NOBCOS zal  verzoek van wederpartij tot zover mogelijk respecteren en doorvoeren. Persoonlijke Gegevens worden door NOBCOS niet langer bewaard dan noodzakelijk en/of  rechtswege verplicht..

15.  Intellectuele eigendomsrechten

15.1. Het is wederpartij verboden om logo’s, afbeeldingen en (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders of nieuwsbrieven te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming NOBCOS. Evenmin is het wederpartij toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van NOBCOS te vermenigvuldigen.
15.2  De wederpartij zal geen logo’s en/of afbeeldingen van diverse merken combineren of door elkaar heen gebruiken, maar te allen tijde het logo van het merk van het product tonen.

15.3. Verwijzingen afkomstig van andere bronnen dan die van wederpartij dienen vergezeld te gaan van een bron vermelding.

Artikel 16. Overig

16.1  Alle afspraken tussen NOBCOS en Wederpartij geschied schriftelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Derhalve kan NOBCOS niet gehouden worden door Wederpartij aan afspraken die niet aantoonbaar zijn.

16.2  Afspraken die niet middels aangetekend schrijven maar per email zijn gegaan, dienen te zijn gelezen en akkoord bevonden. Wederpartij dient zich er van te vergewissen,   dat NOBCOS bericht heeft ontvangen en deze akkoord heeft bevonden.

16.3  Punten waarin overeenkomst niet voorziet beslist NOBCOS.

Winkelwagen

Selecteer een Afleverpunt

Scroll naar boven